Användarvillkor

SF ANYTIME AB
- Användarvillkor -

1 Introduktion
SF Anytime AB tillhandahåller en internetbaserad filmtjänst via webbplatsen sfanytime.com och andra konsumtionsplattformar. Genom Tjänsten kan Kunder få tillgång till filmer, TV-serier och annan audiovisuell underhållning via internet.

 

Dessa Användarvillkor reglerar Kundens användning av Tjänsten, inklusive alla funktioner och innehåll som förknippas därmed. En Besökare som registrerar sig som Kund godkänner och samtycker till att bli bunden till dessa Användarvillkor vid all användning av Tjänsten genom att kryssa i rutan ”Jag godkänner användarvillkoren”.

 

SF Anytime AB förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa Användarvillkor utan föregående upplysning härom till Kunden.  Kunden är skyldig att hålla sig uppdaterad om Användarvillkoren och anses ha accepterat utförd ändring av Användarvillkoren genom fortsatt bruk av Tjänsten.


2 Definitioner

”Konsumtionsplattformarna” Webbplatsen samt applikationsprogram eller andra tillämpningsprogram via vilka Tjänsten kan nås
”Kund” Registrerad användare med tillgång till Tjänsten
"Materialet" Filmer, TV-serier och annan audiovisuell underhållning samt metadata eller annan relaterad information som tillhandahålls via Konsumtionsplattformarna
"Tjänsten" Internetbaserad filmtjänst som möjliggör hyra av Materialet via Konsumtionsplattformarna
"Webbplatsen" sfanytime.com 

 

3 Registrering, användarnamn och lösenord
Tillgång till Tjänsten förutsätter att besökaren registrerar sig som Kund och uppger ett användarnamn och lösenord, alternativt sitt mobilnummer. Användarnamnet och lösenordet är personliga och får inte användas av annan än Kunden. Kunden är fullt ansvarig för alla handlingar som utförs i dess användarnamn och lösenord. Kunden ska på eget initiativ omedelbart byta lösenord vid misstanke om att annan obehörigen använder Kundens användarnamn och lösenord.

SF Anytime AB har rätt att, utan angivande av skäl, begära att Kunden ska ändra sitt lösenord. Ändring skall ske skyndsamt och kan orsaka tillfälliga avbrott i Kundens användande av Tjänsten. 

 

Besökare ska ha fyllt 18 år för att få registrera sig som Kund. Besökare under 18 år får endast registrera sig som Kund med tillstånd från föräldrar eller annan vårdnadshavare.

 

4 Kundens användning av Tjänsten
Kunden erhåller inte någon immateriell rättighet till Materialet. Innehållet på Konsumtionsplattformarna, i Tjänsten och i Materialet skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. All upphovsrätt eller annan immateriell rättighet hänförlig till Konsumtionsplattformarna, Tjänsten eller Materialet innehas eller licensieras av SF Anytime AB eller leverantörer till SF Anytime AB. 

 

Kunden ansvarar för att denne inte använder sig av Tjänsten för annat än privat bruk samt att användning inte sker i strid med gällande immaterialrättslig lagstiftning, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med dessa Användarvillkor. Kunden tillerkänns inte rätt att själv eller genom annan kopiera/reproducera, sälja, hyra ut, omplacera, sublicensiera, tilldela/fildela, redigera eller på annat sätt distribuera eller anpassa Materialet. 

 

Kunden får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller i övrigt påverka den teknik och de säkerhetssystem som SF Anytime använder för att skydda Konsumtionsplattformarna, Tjänsten och Materialet. Vidare får Kunden inte agera på ett sätt som kan innebära att Konsumtionsplattformarna eller Tjänsten sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på ett sätt som kan innebära att SF Anytime AB kommer till skada.

 

Materialet kan ha innehåll som anses olämpligt för barn och som kan uppfattas vara oanständigt eller stötande. Förälder eller vårdnadshavare som tillåter minderårig att använda sig av Tjänsten är ensamt ansvarig för att bedöma huruvida Materialet är lämpligt för den minderåriga eller ej.

 

Kunden har endast rätt att ta del av Tjänsten när Kunden befinner sig i Sverige.

 

SF Anytime förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av Kunden från all användning av Tjänsten eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet agerande vid brott mot gällande lagstiftning eller dessa Användarvillkor. Brott mot Användarvillkoren kan medföra skadeståndsskyldighet för Kunden. Kunden ska vidare hålla SF Anytime AB helt skadelös mot eventuella tredje mans anspråk som uppkommit i anledning av att Kunden har handlat i strid med bestämmelserna i dessa Användarvillkor.

 

5 Mottagarenhet
Kunden kan ta del av Tjänsten på flera olika mottagarenheter. För att Kunden ska kunna ha tillgång till Tjänsten på en viss enhet fordras att vissa tekniska förutsättningar avseende hårdvara, internetuppkoppling, mjukvara och inställningar är uppfyllda. Kunden svarar själv för att dessa krav är uppfyllda men kan få mer information kring vid var tid gällande tekniska förutsättningar för att tillgodogöra sig Tjänsten via information på Webbplatsen.

 

Vid hyra har Kunden möjlighet att titta på utvalt Material på den mottagarenhet där beställningen genomfördes samt på fyra (4) ytterligare mottagarenheter. Kunden kan dock inte ta del av utvalt Material på fler än en (1) mottagarenhet samtidigt.

 

6. Priser och betalning

SF Anytime AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i Tjänsten vad gäller utbudet av Material samt priset för hyra av Material. En Kund som önskar hyra utvalt Material ska betala det pris som vid var tid framgår vid beställningen. Priset inkluderar alla skatter och avgifter och anges i svenska kronor. Priset inkluderar dock inte ersättning för tekniska förutsättningar som Kunden själv ansvarar för såsom hårdvara, mjukvara och internetuppkoppling.

 

Betalning för hyra av utvalt Material sker via betalningsförmedlare som SF Anytime AB anlitar. Vid betalning via betalningsförmedlare kan ytterligare avgifter och villkor bli aktuella enligt de vid var tid gällande villkoren hos respektive betalningsförmedlare.

 

8. Leverans och reklamation

Så snart SF Anytime AB har mottagit en bekräftelse på hyra av utvalt Material påbörjas leveransen av Materialet genom att detta streamas i form av en datafil till en av Kundens mottagarenheter. Vid hyra görs Materialet åtkomligt under en begränsad tidsperiod som vid var tid bestäms av SF Anytime AB och som framgår av beställningen. Under den tidsperiod då datafilen finns tillgänglig har Kunden möjlighet att titta på utvalt Material ett obegränsat antal gånger.

 

SF Anytime ABs ansvar för fel i levererat Material är begränsad till att endast omfatta fel som beror på SF Anytime. Om det skulle visa sig att Materialet inte kan streamas i sin helhet på grund av tekniskt fel orsakat av SF Anytime AB kan Kunden, om denne vänder sig till SF Anytime ABs kundtjänst inom 1 vecka från den tidpunkt då beställningen genomfördes, antingen få en värdekod att användas i Tjänsten motsvarande värdet av det Material som felet avsåg, alternativt få pengarna tillbaka. Vid kontakten med kundtjänst ska Kunden ange vilket Material som reklamationen avser, en noggrann beskrivning över felet, datum och tid för felet, vilken internetoperatör Kunden använder sig av samt kontaktuppgifter till Kunden.

 

9. Ångerrätt

Beställning av Material enligt detta avtal omfattas av reglerna i Distans- och hemförsäljnings-lagen (2005:59) (”Distansavtalslagen”). Dessa regler innebär bl.a. att Kunden som utgångspunkt har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt). Med anledning av formerna för leverans av beställt Material uppmärksammas dock Kunden på att följande gäller vid beställning av Material via SF Anytime.

 

Det material som hyrs enligt detta avtal distribueras elektroniskt i form av streaming. SF Anytimes fullgörande av leveransen påbörjas så snart SF Anytime mottagit bekräftelse på att hyran erlagts. Genom att bekräfta den lämnade betalningsinformationen och genomföra transaktionen samtycker Kunden till att SF Anytime påbörjar fullgörande av leveransen varvid Distansavtalslagens bestämmelser om ångerrätt inte är tillämpliga.


10. Ansvarsbegränsning
SF Anytime AB lämnar inga garantier avseende innehåll, information m.m. som tillhandahålls på eller via Konsumtionsplattformarna eller Tjänsten. Inte heller lämnas garanti beträffande funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet hos Konsumtionsplattformarna eller Tjänsten. Användning av Konsumtionsplattformarna och Tjänsten sker på eget ansvar och på egen risk.

 

SF Anytime AB tar inget ansvar för leveransstörningar eller förseningar som beror på Kunden eller fel och brister i Kundens utrustning, internetuppkoppling eller liknande tekniska förutsättningar för vilka Kunden självständigt ansvarar gentemot SF Anytime AB.


SF Anytime AB är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador till följd av användande av Konsumtionsplattformarna eller Tjänsten eller till följd av fel eller brister i Konsumtionsplattformarna, Tjänsten eller Materialet såvida inte annat uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor.

 

11 Personuppgifter
Vid registrering samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Bonnier för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål. Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda Bonniers digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom Bonnier för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies. Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter. Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Bonnier via SF Anytimes kundtjänst. För ytterligare information om behandling av personuppgifter, se www.kunddata.bonnier.se

12 Cookies
Webbplatsen använder cookies. Cookie är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på Kundens mottagarenhet för registersyften och för att ge Kunden tillgång till olika funktioner och för att förhöja användarupplevelsen. Vid godkännande av dessa Användarvillkor godkänner Kunden även att cookies används.

13 Tvistelösning
Tvist i anledning av dessa användarvillkor som inte kan lösas genom överenskommelse mellan Kunden och SF Anytime AB ska avgöras vid svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

Kontakta oss

Kontakta oss på telefon:
Tel: 0771-323 324
 
Kontakta oss via mejl:
support@sfanytime.com 

 

Öppettider för telefon:

Vardagar: 8:00 - 23:30
Helger: 9:00- 23:30